ЧАСТ ТРЕТА МОРАЛНИ ЗАКОНИ
Глава 1 Божествен или природен закон

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИРОДНИЯ ЗАКОН

 1. Какво трябва да се разбира под природен закон?
  „Природния закон е законът на Бог. Това е единствената истина за щастието на човека. Той му сочи какво да прави или да спре да прави, а човек е нещастен единствено, когато се отдалечава от него.“
 2. Вечен ли е Божият закон?
  „Вечен и неизменен като самия Бог.“
 3. Възможно ли е Бог в една епоха да е предписал на хората нещо, което в друга епоха го забранява?
  „Бог не греши. Хората са длъжни да променят своите закони, защото са несъвършени. Божиите закони са съвършени. Хармонията, която цари в материалната вселена, както и в моралната вселена, се основава на закони, установени от Бог от вечни времена.“
 4. Какво се включва в обхвата на Божествените закони? Те касаят ли нещо различно от морално ръководство?
  „Всички закони на Природата са божествени закони, защото Бог е автор на всичко. Ученият изучава законите на материята, човекът на доброто изучава и практикува законите на душата.“

а) Дадено ли е на човека да навлезе надълбоко и в едните и в другите?
„Да, но едно-единствено съществуване не му е достатъчно за това.“

Коментар на Кардек: На практика какво са няколко години за придобиването на всичко,
което е необходимо за едно човешко същество, за да се приеме за съвършено, особено ако
вземем предвид разстоянието от дивата природа до цивилизования човек? Следователно и най-дългото съществуване, което можем да си представим би било недостатъчно. Още повече, когато съществуването е съкратено, както е при по-голяма част от хората.
Сред божествените закони някои регулират движението и връзките на грубата материя: това са физическите закони, чието изучаване принадлежи на областта на Науката.
Други се отнасят по-специално за човека, взет сам по себе си и в отношенията му към Бог и себеподобните му. Те съдържат, както правилата за живота на тялото, така и тези за
душевния живот: т.е. моралните закони.

(Този отговор на Духовете става ясен, като се разгледа как човешките закони са се променяли с течение на вековете. Законникът на Хамурапи, който, макар и да застъпва „око за око, зъб за зъб“, по същество е създаден да предотвратява злото и да възстановява щетите. По-късно имаме Моисей и „Десетте заповеди“, които са същността на цялата правда. Римското право прави важни постижения. Векове по-късно виждаме Средновековието с неговото суеверие чрез „Божия Съд“. Въпреки, че и днес смъртното наказание все още съществува в някои страни и извоюваните лични права на индивида не се уважават напълно, ние можем да видим големия напредък, постигнат във времето. Това, което ни липсва обаче, е да приложим над нас самите Висшия Закон, който ни донесе Исус: „Обичайте Бог над всички неща и обичайте ближния както себе си.“)

 1. Божествените законите еднакви ли са за всички светове?
  „Разумът ни казва, че те трябва да са подходящи за естеството на всеки свят и адекватни на степента на напредък на съществата, които ги обитават.“

За да си представим какво се има предвид под различно естество съответно различни закони предлагаме да си припомните статията Описание на Юпитер 1 и 2 част превод от списание Ревю Спирите от 1858г.

ПОЗНАНИЕ НА ПРИРОДНИЯ ЗАКОН

 1. Бог дал ли е на всички хора средствата да познаят неговия закон?
  „Всеки може да го знае, но не всеки го разбира. Хората на доброто и тези, които решат да го изследват, го разбират най-добре. Всеки обаче ще го разбере един ден, тъй като осъществяването на напредък е неизбежно. „

Коментар на Кардек: Справедливостта на различните въплъщения на човека е едно следствие от този принцип, тъй като при всяко ново съществуване неговия интелект става по-развит и той разбира по-добре кое е добро и кое е лошо. Ако всичко трябва да бъде завършено в едно единствено съществуване, каква би била съдбата на толкова много милиони същества, които умират всеки ден в бруталността на дивашкото състояние, или в мрака на невежеството, без научаването им да зависи от самите тях? (171-222)

(Същото се случва и в училищата, където децата трябва да се научат на писане и четене, за да придобият по-късно по-обширни знания.)

 1. Преди да се присъедини към тялото, душата разбира ли по-добре Божият закон, отколкото след инкарнацията си?
  „Разбира го според степента на съвършенство, която е достигнала и запазва интуиция за него, когато е обединена с тялото. Лошите инстинкти обаче човек обикновено ги забравя.“
 2. Къде е написан Божият закон?
  „В съвестта“.

а) Тъй като човек донася в своята съвест закона на Бог, има ли необходимост той да му се разкрие?
„Той го е забравил и пренебрегнал. Затова Бог иска той да бъде припомнен.“

 1. Бог поверил ли е на определени хора мисията да разкрият неговия закон?
  „Несъмнено. По всяко време е имало хора, които са имали тази мисия. Те са Висши Духове, които се инкарнират с цел напредък за Човечеството.“
 2. Онези, които са се обявили да учат хората на Божия закон, понякога не правят ли грешки, карайки ги да се отклонят поради неверни принципи?
  „Със сигурност онези, които не са били вдъхновени от Бог и които поради амбиция са поели върху себе си задължение, което не им е било поверено, са ставали причина за подвеждане на хората. Въпреки това, тъй като в крайна сметка те бяха гениални хора, дори сред грешките, които преподаваха, често се срещаха големи истини.“
 3. Какъв е характерът на истинския пророк?
  „Истинският пророк е един човек на доброто, вдъхновен от Бог. Можете да го познаете по неговите думи и по действията му. Невъзможно е Бог да си служи с устата на лъжец за да преподава истината.“
 4. Кой е най-съвършеният пример, който Бог е предложил на човека, да му служи като водач и модел? „Исус.“

Коментар на Кардек: За човека Исус представлява този вид морално съвършенство, към което Човечеството може да се стреми на Земята. Бог ни го предлага като един най-съвършен модел и доктрината, на която той ни учи, е най-чистото изражение на закона на Господ, защото, бидейки Исус най-чистото създание от всички, които са се появявали на Земята, то Божественият Дух го оживява.
Що се отнася до онези, които, претендирайки, че обучават човека в закона на Бог, са го заблудили, преподавайки му грешни принципи, това се случва, защото са се оставили да ги доминират твърде земни чувства и са объркали законите, които регулират условия на живот на душата, с тези, които управляват живота на тялото.
Мнозина представиха прости човешки закони като божествени закони, предназначени да служат на страстите и да властват над хората.

 1. Само чрез Исус ли бяха разкрити божествените и природните закони? Преди неговата поява, хората само по интуиция ли придобиваха знания за тези закони?
  „Не казахме ли вече, че те са написани навсякъде? От най-далечни векове всички, които са размишлявали върху мъдростта, са били в състояние да ги разберат и да ги преподават. Чрез уроците, които те разпространяват, макар че са непълни, те подготвят почвата да получи семето. Тъй като божествените закони са записани в книгата на природата, за човека е възможно да ги узнае стига да поиска да ги потърси. За това предписанията, които са залегнали в тях, бяха провъзгласявани от добри хора във всички епохи; също така елементи от тях се срещат, макар и непълни или изменени поради невежество, в моралната доктрина на всички народи, излезли от варварството.“
 2. След като Исус е преподал истинските закони на Бог, каква е ползата от учението, което Духовете дават? Трябва ли те да ни научат на още нещо?
  „Исус често използваше алегории и притчи в своя език, защото говореше съобразно времената и местата. Сега е необходимо истината да бъде направена разбираема за целия свят. Много нужно е тези закони да бъдат обяснени и разработени, защото са толкова малко тези, които ги разбират и още по-малко тези, които ги прилагат. Нашата мисия е да отворим очите и ушите на всички, да смутим гордите и да разобличим лицемерите: онези, които се обличат с наметалото на добродетелта и религиозността, с цел да скрият своите низости. Уроците на Духовете трябва да са ясни и недвусмислени, така че никой да не може да използва като претекст невежеството и да могат всички да преценят и отсъдят с разум. Ние имаме задачата да подготвим царство на доброто, което Исус обяви. Оттук и необходимостта да осигурим нужните обяснения, така че да е невъзможно никой да тълкува Божия закон според своите пристрастия, нито да изкривява смисъла на един закон, който е изцяло закон на любовта и милосърдието.“
 3. Защо истината не винаги е предоставена на разположение за всички?
  „Важно е всяко нещо да дойде в своето време. Истината е като светлината: човекът трябва да свикне с нея, малко по малко; в противен случай той е заслепен.
  „Никога досега Бог не е позволявал на хората да получават толкова пълни и поучителни комуникации, колкото тези, които се дават сега. Както знаете, в древността имаше някои хора, които притежаваха това, което самите те смятаха за една свещена наука, но я държаха в тайна от онези, които в своите очи смятаха за непосветени. От това, което знаете за законите, които управляват тези явления на духовните комуникации, трябва да разберете, че тези хора са получили само няколко откъслечни истини, разпръснати из маса двусмислени учения, които в повечето случаи са символични. За усърдния ученик обаче не съществува древна философска система, нито традиция, нито религия, която да заслужава презрение, защото във всичко съществуват зародиши на велики истини, които, макар да изглеждат противоречиви помежду си, както се намират разпръснати посред аксесоари без фундамент, се представят пред вас лесно координирани, благодарение на обяснението, което Спиритизмът дава за една необятност на неща, които досега са ви се явявали без никаква причина и чиято реалност сега е неопровержимо демонстрирана. За това не презирайте предметите на изследване, които тези материали предлагат. Те са богати на такива теми, които могат да допринесат значително за вашето образование.“

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Дали преди инкарнацията си в тяло душите разбират Божия закон по-добре винаги е въпрос, който ни кара да размишляваме: Преди да се прероди, човекът е дошъл от духовния свят. Мнозина бяха подготвени за задачите, които трябваше да изпълнят, както видяхме в книга „Пратениците“ на Шико Шавиер. Как е възможно с цялата тази подготовка все пак да се провалим? Това е така, защото не се вслушваме в добрите съвети, които получаваме, и оставяме нашите лоши инстинкти да ни покорят.

Има толкова много да се каже за Исус, че беше трудно да изберем пример. Хората днес сме толкова далеч от разбирането за това, което той е направил и прави за всички нас …
Предлагаме ви текста „Парализирания от Капернаум“ от книгата „Първите плодове на Царството“ („Primícias do Reino“) на духа Амалия Доминго Солер, психографирано от медиума Дивалдо П. Франко.

Физическия и моралния портрет на Исус

В допълнение ще добавим красивия разказ, в който римският сенатор Публий Лентул разкрива физическия и моралния портрет на Исус на император Тиберий в Рим. Този документ беше намерен в архивите на дюка на Цесадини в Рим.

Преди това малко информация за сенатора – това е минала инкарнация на Еммануел – духовният водач на медиума Шико Шавиер, който в книгата „Преди 2000 Години“ описва своя живот като римски сенатор на име Публий Лентул по време на идването на Исус. Медиума Шико Шавиер също е инкарниран като дъщерята Флавия Лентул, любимата дъщеря на сенатор Публий, болна от проказа и излекувана от Исус.
Информацията беше потвърдено от самия Шико. Според „Res Gestae Divi Augusti“ („Деянията на Божествения Август“, запазеният документ, който съдържа разкази от самият Цезар Август) Август споменава един сенатор наречен Публий Лентул.

„Знаейки, че вие ще желаете да узнаете какво ще разкажа, то в наше време съществува един човек, който живее с големи добродетели, наричат го ИСУС, който е наложен от хората като пророка на истината, и неговите ученици казват, че той е синът на Господ, създател на небето и земята и на всички неща в тях; наистина, о Цезарю, всеки ден се чуват прекрасни неща за този Исус: той вдига мъртвите, изцелява болните с една дума. Той е мъж с добър ръст и много красив на външен вид, има толкова много величие на неговото лице, че онези, които го видят са принудени или да го обичат или да се страхуват от него. Той има коса с цвят на узрял бадем, опъната към ушите, и от ушите по раменете е с цвета на земята, но по-златиста.

По средата на челото му има една линия, която разделя косата по начина, по който се носи от Назаряните. Неговото лице е съвършено, изражението е много ведро, никаква бръчица или петънце не се забелязват, с умерен цвят, носът и устата са безупречни. Брадата е плътна, но подобна на косата, не твърде дълга и разделена по средата. Погледът му е много любящ и тъжен; неговите очи са изразителни и ясни; това, което е изненадващо е, че те играят на лицето му като лъчите на слънцето, но никой не може да се взира в неговото изражение, защото когато той сияе, той ужасява, но когато омеква, той причинява сълзи, много е обичан от хората и е изпълнен с радост, но с една улегналост.

Твърди се, че никой никога не го е виждал да се смее, а по-скоро да плаче. Той има много красиви ръце и длани; в лекция той е много доволен, но рядко прави и когато подходи към нея, той е много скромен и на държание и като личност. Той е най-красивият човек, който може да си представите, много прилича на майка си, която има една рядка красота, никога не се е виждала такава красива жена по тези места. Но ако Негово Величество, о Цезарю, желае да го види, както в последното предупреждение, което вие написахте, дайте ми заповед и аз няма да се проваля да го изпратя колкото е възможно по-скоро. Относно начетеността, направил е едно чудо в целия град Йерусалим; той знае всички науки и никога не е учил нищо. Той ходи бос и никога не покрива главата си с нищо. Мнозина се смеят като го гледат така, но в негово присъствие, говорейки с него, те треперят и се възхищават. Те казват, че такъв човек никога не е бил чуван по тези земи. В действителност, както ми казват евреите, такива съвети никога не са чували до сега, на голямо учение, което този Исус проповядва. Много евреи го считат за Божествен и много ми се оплакват, казвайки, че е против закона на Ваше Величество; аз съм силно обезпокоен от тези евреи.
Говори се, че Исус никога не е сторил вреда на никого, а по-скоро тези, които аз знам и са практикували с него, твърдят, че са получили големи ползи и здраве, но на вас да се подчиня аз съм много готов, каквото заповяда Ваше Величество ще бъде изпълнено.

Достоен за Ваше Величество най-верен и задължен,
Публий Лентул
Сенатор на Юдея Линдизионе
Сетима, Секонда луна


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *