Лектор: Жоаким Коуто.
Дата: 19 март 2018 г. Спиритистки Център Леон Денис

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ЧУЕТЕ АУДИО НА ЛЕКЦИЯТА МОЖЕ ДА ГО СТОРИТЕ ТУК

Книга на Медиумите, глава 16, откъси от точки 197 до 199

197 Добри медиуми:

  Сериозни медиуми: тези, които не използват способността си за друго освен
  за добри и полезни неща. Те вярват, че я поругават, карайки я да служи
  за задоволяване на любопитните и безразличните или за безполезни неща.

  Скромни медиуми: тези, които не се гордеят със съобщенията, които получават, дори и да са красиви, знаят, че те идват от Духовете и не се смятат защитени от мистификации. Вместо да избягват добрите съвети, скромните медиуми ги търсят.

  Отдадени медиуми: тези, които разбират, че е истинския медиум има една мисия за изпълнение и трябва, когато е необходимо, да пожертва своите предпочитания, навиците си, своите удоволствия, времето си и дори своите материални интереси в полза на ближния.

  Доверени/сигурни медиуми: тези, които в допълнение към лекотата на изпълнение,
  заслужават доверие, поради техния характер и извисената природа на Духовете, които им помагат и които са най-малко изложени на измама.
  Ще видим по-късно, че тази сигурност не зависи от имената повече или по-малко
  достойни за уважение, които Духовете вземат.

  Бележка от Ераст: „Безспорно това резюмиране на качествата и недостатъците на медиумите ще предизвика съпротива и дори враждебност у някои, но какво значение има? Медиумизмът се разпространява все повече всеки ден и медиумът, който приеме зле тези размишления ще докаже само едно нещо, че той не е един добър медиум, тоест, че е подпомаган от лоши Духове. Иначе, както казах, всичко това ще бъде преходно и лошите медиуми, тези, които злоупотребяват или използват за лошо своите способности, ще претърпят тъжни последици, както вече се е случило за някои. Те ще научат за собствена сметка цената на възползването за свои земни страсти на този дар, който Бог им е дал за тяхното морално развитие. (…)

  Бележка от Сократ: „Тази картина е от едно голямо значение, не само за искрените медиуми, които ще търсят добронамерено чрез четене да се предпазят от трудностите, на които са изложени, но и за всички, които ползват медиуми, защото ще им даде мярката за това, което рационално могат да очакват. (…)

  198 Всички тези разновидности на медиумите показват безкрайни степени
  по своята интензивност. Има много, които по-точно казано не представляват нищо повече от едни нюанси, но те все пак са специални способности. (…) Медиумът несъмнено може да има няколко способности, но винаги има една, която преобладава и тази е, която той трябва да се стреми да култивира, за да бъде тя полезна.

  198 Сериозна грешка е да се опитвате по всякакъв начин да форсирате развитието
  на една способност, която човек не притежава. (…)

  199 (…) Нека направим едно сравнение с обикновени факти. Един музикант
  иска да изпълни едно музикално произведение по негова композиция. Той има на свое разположение много певци, всички квалифицирани; и все пак няма да ги вземе просто ей така. Той ще избере за свой преводач този, чийто глас, израз, всички качества отговарят най-добре на естеството на произведението. Духовете правят същото с медиумите и ние трябва да сторим същото с Духовете. (…)


  Мои братя и сестри, нека мирът на Исус бъде в сърцата ни!

  Еммануел, Духът, който подпомагаше медиума Шико Шавиер, в книга, наречена „Еммануел“, беше попитан защо човек се ражда медиум. Защо ние, Духовете, когато се прераждаме, можем да се прераждаме в положението на медиуми?

  Еммануел с обичайната си откровеност каза следното:

  „Като цяло те са души, които катастрофално са се провалили противопоставяйки се на курса на божествените закони. Те изкупват и спасяват, под тежестта на тежки ангажименти и неограничени отговорности, тъмното и престъпно минало, пълно със сериозни пропуски и крещящи грешки.“

  Думите на Еммануел обхващат практически 90 или повече процента от Духовете, които се прераждат като медиуми на тази планета, за която вече знаем, че е един свят на изпитания и изкупление. Ние не живеем в свят на висши Духове, нито на съвършени Духове.

  Когато той говори по този начин, добавяйки към наблюденията, направени от Ераст и Сократ, в допълнение към собствените бележки на Кардек, е очевидно, че съображенията на Емануел не са предназначени да намалят нашето самочувствие. Не трябва да се чувстваме толкова грешни, че да заключим, че сме родени медиуми като крайна възможност да уредим нашите грешки и дългове.

  На медиумизма не трябва да се гледа по този начин, защото в противен случай за повечето от нас би било така, сякаш медиумизмът е много тежък кръст, който трябва да се носи в материалния живот.

  Не е така. Напротив, медиумизмът винаги е една благословия в живота на тези, които го притежават.

  Очевидно е, че ще бъде една пречка за онези, които не искат да се възползват от него или се бунтуват срещу него.

  Има хора, които пристигат тук в СЕЛД (Спиритистки Център Леон Денис) и пишат на духовните водачи, питайки дали наистина те са избрали да бъдат медиуми. Те твърдят, че медиумизмът пречи на материалния им живот.

  Никой от медиумите тук в СЕЛД не мисли така, нали? След курсовете и всички научени уроци, нашите възприятия относно медиумизма се трансформират към по-добро.

  Медиумизмът е една благословия и затова Кардек, в Глава 16, която се занимава със специалните медиуми, създаде една таблица, за да можем да проверим на коя точно медиумна характеристика отговаряме.

  Първо, той казва, че в т. 195 класификацията е направена на база на моралните качества на медиумите. Обяснява ни как моралните качества и несъвършенствата на медиумите могат да повлияят на комуникацията с Духовете.

  Това засяга всички нас, които сме остензивни медиуми, но и тези, които не се смятат за медиуми.

  Тази таблица не е само за медиуми или кандидати за медиумна работа в един Спиритистки център.

  Всеки от нас, който влезе в един Спиритистки център, когато се просветлим, както ни учи тази таблица, ставаме по-предпазливи и внимателни към информациите и насоките, идващи от духовното ниво в живота ни.

  Има много несъвършени Духове, които общуват чрез несъвършени медиуми.

  Ако не сме внимателни и предпазливи, подобни комуникации могат да ни доведат до други падения, до други грешки. Не можем просто да вярваме, че всичко, което идва от духовния план, не трябва да бъде изследвано. Да! Трябва да се анализира. Необходимо е да размишляваме по съдържанието, което е предадено чрез един медиум и е достигнало до нас.

  Ние сме тук, посещавайки един курс по медиумизъм в един Спиритистки център, за да можем също да развием и своята проницателност, умението да разграничаваме.

  Не всички присъстващи тук в публиката ще бъдат остензивни (видими) медиуми. Онези, които ще станат остензивни медиуми, се просветляват чрез учението, което може да проведат в Спиритисткия център.

  Що се отнася до редовните посетители или тези, които само спорадично търсят напътствие от Духовете, от което и да е място, те ще бъдат по-предпазливи и няма да следват сляпо какво е казал или написал един Дух чрез един медиум.

  Откакто са изобретили whatsapp, чрез него сме получавали повече от странни новини! През 2017 г. една съседка, която също е медиум, дойде при мен ужасена с едно аудио послание, което беше получила чрез whatsapp. Казваше се, че е медиумна комуникация. В това аудио, един човек, който се обяви за медиум, заяви, че е получил послание от Духовете. В аудиото той каза, че посланието е „от един голям благодетел“. На мен вече ми се стори странно, защото един Дух в такова положение е преди всичко смирен. Той никога не би се обявил за „един голям благодетел“. Но реших да чуя аудиото като учебна опитност.

  Медиумът не се идентифицира, нито Духът. Той не каза към кой Спиритистки център принадлежи. Акцентът, доловен от аудиото, не беше на човек, който е живял тук, в Рио де Жанейро.

  Беше дълго послание. В средата на съобщението се казваше, че крайбрежието на град Рио де Жанейро при преминаването от 2017 към новата 2018 г. ще бъде пометено от една приливна вълна.

  Съседката ми се ужаси:

  – Боже мой! Какво ще стане с нашия град? Вече имаме толкова много проблеми!

  И тя се изказа с подчертан песимизъм и паника в една поредица от критики към града, като дори се оплака от Бог.

  Казах ѝ:

  – Приятелко, вие сте медиум. Вие сте спиритист. Вече научихте, че една духовна комуникация първо трябва да бъде анализирана. Това послание не носи думи от един Духовен Благодетел, който насърчава нашия кураж, а от един Дух, който обича да всява паника и песимизъм. Нека имаме доверие в Бог. Аз не вярвам на това съобщение. Има няколко признака, които доказват, че то не идва от един сериозен медиум, нито от един добър Дух, ако това наистина е една медиумна комуникация. Висшите Духове не общуват по този начин. Вие, в положението си на медиум спиритист, която вече сте изучавали различни книги, би трябвало да знаете това много добре.

  И ето, че всички сме живи три месеца след предполагаемата дата на този катаклизъм.

  Но вижте как позволяваме да бъдем въвлечени в една комуникация, която може да бъде както от един инкарниран, така и от един дезинкарниран човек, разпространяващ една фалшива новина. Трябва да сме много внимателни с новините, които достигат до нас.

  Тъмните Духове знаят много добре как да използват съвременните ресурси, които технологията предоставя, за да разпространяват страх, различни синдроми, безпокойство, песимизъм и объркване.

  Виждате ли колко внимателни трябва да бъдем с тези новини? В миналото имахме впечатлението, че само инкарнираните разпространяват слухове, но сега е ясно, че низшите Духове също го правят чрез невнимателни медиуми, въпреки че в случая с моята съседка това може дори да не е действие на Духове, след като този медиум изчезна…

  Тези достойни за съжаление епизоди се случват и тук, в нашия щат. В град Кабо Фрио, на около 180 км от тук, се случи един тревожен епизод. Един Дух общува в една спиритистка група, идентифицирайки се като Исус. И огромното мнозинство от работниците в този Спиритистки център повярваха на Духа. Разумното малцинство, за щастие, отиде да помоли Бразилската Спиритистка Федерация за помощ, за да могат да изпратят някой с достатъчно опит в тази област на медиумизма, която обхваща проявлението и идентифицирането на Духовете.

  Човек, определен от Федерацията, трябваше да участва в една среща, където този Дух, който се е подписал като Исус, трябваше да се прояви чрез използвания от него медиум и да се извърши един анализ.

  Приемайки поканата, в уговорения ден и час, Федерацията изпрати един представител с много опит по темата, който не се ограничаваше до назидателно четене, но също имаше участие в много медиумни задачи през годините, било като предоставя собствения си медиумизъм или просто наблюдава.

  Медиумът от спиритистката група, чрез която Духът комуникираше, беше поласкан от присъствието на представител на Федерацията.

  След това Духът, чрез Психофония, започна да обсъжда различни теми. В един момент той се насочи към представителя на Федерацията и го попита директно дали иска да зададе някакви въпроси.

  Тогава човекът започна да задава въпроси на Духа и в определен момент попита:

  – Вие ли сте Исус Христос, същият, който е роден във Витлеем и е живял в римските провинции Палестина и Юдея?

  Тогава Духът отговори:

  – Но аз никога не съм казвал, че съм Исус от Назарет. Когато се въплътих, името ми беше Жезус де Оливейра. Оставих нещата така, защото те ме приеха без никакъв анализ, без разпит… Те трябваше да ме попитат дали аз съм Исус Христос.

  Този Спиритистки център почти трябваше да затвори врати. Измамният Дух беше демаскиран, а медиумът беше в трудна ситуация. Доверието в медиумната работа на тази къща беше изгубено.

  Виждате ли колко е важно да изучавате, анализирате и медитирате върху това, което се представя!

  Механичното четене, без размисъл, не ни кара да усвояваме доктриналните концепции. Хората от онази спиритистка група много пъти четяха доктринални книги, но не усвоиха идеята, и не бяха в състояние да свържат прочетеното с представения факт, тоест да разграничат.

  Ето защо Алън Кардек по отношение на медиумизма пламенно ни предупреждава, че винаги е необходимо да четем внимателно, да разсъждаваме и да анализираме.

  Казахме тук от трибуната, че тези, които поискат духовно ръководство в СЕЛД, в случай на съмнение в отговора, който получат, трябва да формулират едно ново писмо.

  Никой медиум или Дух, който работи сериозно, няма да се почувства обиден от легитимното съмнение на консултирания. Ако има едно напътствие от страна на Духове, които са оставили съмнение, справедливо е това съмнение да бъде изяснено.

  Тук нямаме предвид случаите, в които питащите са разбрали идеално напътствията, но не са харесали отговора, защото противоречи на техните интереси. Има много хора, които казват, че не харесват отговора на Духовете, защото те засягат една точка, която кара консултирания да извърши един самоанализ и да заключи, че неговите оплаквания нямат причина да съществуват.

  Следователно е необходимо да бъдем честни и да не си даваме вид, че притежаваме добродетели или заслуги, които всъщност не притежаваме. Когато пишем едно запитване към духовното ниво, е необходимо да сме откровени.

  Връщайки се към „Книга на медиумите“, в точка 196, когато Кардек говори за несъвършени медиуми по отношение на моралните качества, той цитира тринадесет примера за несъвършени медиуми: обсебени, очаровани, покорени, лекомислени, безразлични, самонадеяни, горди, податливи, меркантилни, амбициозни , недобросъвестни, егоистични и завистливи.

  Дай Боже всички тези несъвършенства да не се съдържат в едно единствено човешко същество!

  Целта е да проверим дали не се вписваме в един от случаите на несъвършенство, които току-що описахме.

  Целта на Кардек е да ни просвети по темата на медиумизма, независимо дали сме медиуми, последователи на Спиритизма или просто симпатизанти. Той цитира темата за несъвършенствата, за да можем ние, медиумите, да проверим дали не се вписваме в някой от тези случаи на несъвършенства. Не го прави за да се почувстваме малоценни, но за да сме винаги наясно дали някакво морално несъвършенство не ни вреди в нашата медиумна работа.

  Реинкарниращия се Дух има своите несъвършенства, независимо дали е остензивен медиум или не. Всички ние тук все още не сме светци, като духове все още нямаме съвършена хармония с Бог. Но вървим по дългия път към съвършенството.

  Периодично е много полезно за нас да анализираме сами себе си, за да проверим дали нямаме някакво несъвършенство, с което е необходимо да се преборим, за да не понесем последствията от това зло в деня, когато се върнем в Духовния свят.

  Моментът на смущение по време на дезинкарнацията е свързан с тези несъвършенства, които носим в себе си и които не полагаме усилия да изкореним, докато сме инкарнирани.

  Нека си спомним за Андре Луис в книгата Наш Дом, в която той разказва последствията от действията си, като инкарниран, при пристигането си в духовното ниво.

  След това кратко въведение сега ще разгледаме точка 197 Добри медиуми.

  Очевидно, когато един Дух иска да общува, ако той вече е един Дух, фокусиран върху Доброто, ще потърси, доколкото е възможно, един медиум, който поне полага усилия да реализира собственото си духовно подобрение.

  Защо? Защото въпросите на „синхрона“ и „флуидната връзка“ между комуникиращия Дух и медиума се осъществяват по-лесно.

  Ако един несъвършен Дух срещне един медиум, който вече работи в доброто, и се опита да се приближи до медиума със зловредни намерения, собствената вибрация на медиума ще бъде за него една първа защитна точка.

  Медиумът разбираемо няма да е едно пречистено създание, което не притежава никакви дефекти, с които да се бори, но все пак вече полага усилия да обнови себе си.

  Това действие (полагането на усилия да обнови себе си) създава около медиума едно магнитно поле, което го защитава от атаки на Злото, в допълнение към което медиумът винаги има защитата на своя Духовен Водач.

  Връщайки се към „Книга на медиумите“, Кардек цитира четири примера за добри медиуми.

  Виждате, че списъкът с несъвършени медиуми съдържа тринайсет примера, докато този с добри медиуми има само четири.

  Той започва със „сериозни медиуми“. Нека прочетем един откъс:

  „Сериозните медиуми са тези, които използват способностите си само за Добро и за наистина полезни неща.“

  Така че, ако аз искам да бъда един сериозен медиум, аз трябва да знам как да правя разлика между това, което е добро и това, което е наистина полезно.

  Моят медиумизъм не може да съществува, за да навреди на някого; не може да съществува, за да бъда аз повлиян негативно и по този начин да навредя на някого.

  Наистина има медиуми, които за съжаление се идентифицират и припознават със зли Духове и които позволяват техните медиумни способности да бъдат използвани за злонамерени действия, нараняващи другите.

  По същия начин съществуват инкарнирани, които също търсят услугите на тези медиуми и тези зли Духове.

  Всички те се разпознават, всички те са в един и същи вибрационен диапазон.

  От друга страна, ако един медиум използва своите способности само за Доброто и за това, което е наистина полезно, той започва да изгражда една магнитна защита около себе си. Ако един злонамерен Дух се опита да използва неговите медиумни способности, за да нарани други хора, той няма да има свободен достъп. Той ще срещне много трудности да повлияе на медиума, защото те ще бъдат на различно вибрационно ниво.

  Кардек добавя, че тези сериозни медиуми „не позволяват способностите им да бъдат използвани за задоволяване на любопитните и безразличните или за безполезни неща“.

  Понякога, поради непознаване на Спиритизма и медиумизма в служба на Исус, ние се насочваме към духовното ниво без необходимата подготовка.

  Преди много време, когато СЕЛД обслужваше една все още малка публика, аз седях до Доня Сидиня, която заедно с Алтиво и други другари основаха Спиритистки Център Леон Денис.

  В края на срещата една дама се обърна към Доня Сидиня и каза следното:

  – Препоръчаха ми вашия Спиритистки център и аз дойдох, но който ми го препоръча, сигурно не е разбрал проблема ми.

  Доня Сидиня покани дамата да седне. Аз вече се готвех да си тръгвам, защото не исках да бъда недискретен, но доня Сидиня ме помоли да остана, защото по нейните думи и аз трябва да се науча да се справям с такива ситуации.

  Тогава дамата започна да казва:

  – Сигурна съм, че е станала грешка. На първо място, вие говорите много в лекциите си. Очаквах, че лекцията ще продължи 10 минути, но докато получа „магнетизиращи пасове“ беше минал почти час четене и лекции! Без съмнение става дума за грешка при насочването!

  Доня Сидиня я попита какъв е проблемът ѝ в крайна сметка, щом като са ѝ препоръчали да дойде в СЕЛД.

  Тогава жената отговори:

  – Дойдох тук, за да разреша един проблем в брака си. Научих, че съпругът ми ми изневерява. Тъй като вие се занимавате с такива неща като „духове“, аз искам само едно нещо: да оправите тази ситуация. Не е нужно да убивате другата жена, а просто да я отблъснете.

  Аз отворих широко очи и останах зашеметен.

  Жената продължи наблягайки ясно в думите си:

  – Не е нужно да я убивате, просто я извадете от действие. Кой знае може би да я повалите на легло чрез някоя болест?

  Погледнах учудено Доня Сидиня, която веднага каза следното с почтителен тон:

  – Дъще моя, тук в тази къща не правим такива неща. Който и да ви е препоръчал да дойдете, го е направил с намерението да получите друг тип насоки…

  И Доня Сидиня разговаря с жената, напътства я според християнските учения; обясни ѝ последствията от извършването на зло… всичко това Доня Сидиня ѝ го каза.

  Накрая жената се изправи и каза:

  – Вие работите за Доброто и, честно казано, аз не искам това. Не е този типа разговор, който искам да чуя. Ще потърся друго място, което прави това, което искам.

  Без съмнение тя ще намери едно такова място; тя ще намери един несъвършен Дух, действащ заедно с един несъвършен медиум, който ще се подчини и ще извърши такава услуга, стремейки се да навреди на други, които вероятно поради неправилната ситуация, в която се намират, могат да бъдат засегнати. И така консултираната смяташе, че ще реши домашните проблеми, а всъщност само щеше да ги задълбочи.

  Това е една наша тенденция винаги да обвиняваме другите, да казваме, че другите ни пречат на живота. Почти никой не се опитва да извърши самоанализ, за да се увери, че всъщност не сме самите ние причината за тази трудност, през която преминаваме. Възможно ли е такова нещо да ми се случва, защото действам погрешно, защото пропускам нещо в себе си и т.н.? Трябва да направим този самоанализ.

  Духовните комуникации идват от различни части и по различни теми. Съществуват всякакви медиуми от различно естество, добри и лоши.

  Ако съм медиум и искам да работя с добри Духове, трябва да бъда много предпазлив да не се занимавам с любопитни, посредствени и безполезни цели, тоест тези, които бягат от Евангелието на Исус. Ние сме християнски спиритисти, така че трябва да внимаваме да не се забъркаме в една ситуация, която може да създаде едно голямо смущение за самите нас.

  Тази предпазна мярка е валидна за всички нас, дори и да не сме остензивни медиуми, с цел да избегнем една ситуация, която може да причини дисбаланс и смущение.

  Трябва да бъдем много внимателни.

  Продължавайки с четенето, Кардек ни запознава със скромните медиуми: „тези, които не си приписват никакви заслуги за комуникациите, които получават. Те не смятат себе си за защитени от мистификации. Те търсят безпристрастните мнения относно комуникациите, които получават.“

  Имаме примера на един господин, който дойде тук преди около тридесет години. Той се представи като медиум, който има една много специална задача на този свят.

  Когато човек се представи по този начин, вече трябва да сме нащрек, без обаче да затваряме вратите за братски разговор. Трябва да приветстваме, да изслушаме, да анализираме, да разберем целта на този човек. Той искаше да бъде медиум тук, в Спиритистката къща.

  Този път Алтиво говори с човека, а аз отново исках да стана, да говорят насаме, но той каза, че трябва да остана, защото ще послужи за поучение.

  Човекът започна с думите „този мой Дух“ и това вече ме накара да се замисля какъв тип връзка беше това? Спомних си за Шико и неговия духовен водач Еммануел и авторитета и дисциплината, които налагаше този водач на Шико.

  Един истинският духовен водач няма да бъде снизходителен към нашите грешки. Той ще ни предупреди в нужното време. Ако прекрачим границата, истинският духовен приятел ще ни предупреди.

  И човекът продължи да казва много похвали за Духа…

  Тогава Алтиво каза:

  – Много добре! В събота ще имаме публично събрание вечерта и вие ще седнете на масата. След това ще анализираме комуникацията на този Дух.

  Медиумът дойде в събота, седна на масата и започна да психографира, наблюдаван от няколко медиума на СЕЛД, които се намираха там за дневните задачи, сред които бяха четирима сигурни ясновиждащи медиума, доверени, надеждни, с години на обучение и работа в доброто.

  Алтиво получи съобщението и го прочете лично. Само съобщенията, психографирани от медиуми на СЕЛД, които са били надлежно подготвени, се четат пред обществеността.

  Този общуващ Дух се беше подписал с „Еммануел“.

  Тогава Алтиво каза на гостуващия психографиращ медиум да се свърже с него през следващите няколко дни.

  Алтиво се срещна поотделно с всеки от ясновиждащите медиуми на СЕЛД и всички описаха Духа, който помагаше на гостуващия медиум по един и същи начин: някой, пременен с францисканско облекло, симпатичен външен вид, но различен от Еммануел, който работеше с Шико.

  След няколко дни Алтиво отново посрещна психографиращия медиум за един разговор и му каза:

  – Синко, имаме сигурни, ясновиждащи медиуми, които работят тук в къщата и които ни информираха, че описанието на Духа не съвпада с подписа на Еммануел. Препоръчваме ви да четете доктринални трудове и да бъдете по-внимателен с медиумните си способности.

  Това бяха положителни препоръки изразени скромно.

  Човекът се почувства раздразнен, стана и каза:

  – В този Спиритистки център има само обсебени и разстроени хора! Как смеят да се съмняват в една комуникация, която идва чрез мен? Аз познавам Спиритизма в дълбочина!

  Бях ужасен.

  Как може? Той твърдеше, че познава доктрината в дълбочина.

  Чисто и просто знанието, без необходимите размишления, понякога може да бъде загубено.

  Ако вие сте един медиум, който се оставя да бъде увлечен от суетата и гордостта, ще бъдете изгубени.

  И е жалко, защото понякога човекът има медиумизъм, който може да бъде полезен, но трябва да бъде ошлайфан чрез изучаване, чрез практика, чрез обмяна на опит. Това изисква няколко години.

  Днес виждаме хора, при които медиумните способности са едва разцъфнали, а вече искат да издават книги. Само от една, две или три години!

  Неотдавна една дама дойде тук в СЕЛД и ни каза:

  – Книгата, която ще психографирам, ще спаси много животи!

  Несъмнено една книга с положителни послания има тази сила.
  Затова я попитахме:

  – Госпожата отдавна ли е спиритистки медиум?

  – Не! Дори не съм спиритистка. Всъщност аз сънувах Духа на един господин, който ми каза, че иска да напише една книга чрез мен.

  В този момент попитах тази жена:

  – Но вие искате да напишете една спиритистка книга без познаване на Спиритизма, без медиумна практика, така ли? Не е ли по-добре първо да се подготвите правилно? Ако този Дух има сериозни намерения, той ще съумее да разбере, че има едно точно време за изпълнение на определени задачи. Той няма да ви притиска.

  Хората често вярват, че колкото по-рано започнат своите задачи в областта на медиумизма, толкова по-скоро ще се освободят от смущения и дисбаланси. Те дори не искат да знаят за изучаване на книги, свързани с темата, да опознаят процеса на духовните прояви, да се защитават от мистификации… Това е необходимо, за да можем да се вместим в това състояние на добри медиуми.

  Също така трябва да сте много внимателни със сънищата, защото това е основната порта към духовния свят както за добри, така и за лоши неща.

  Продължавайки, Кардек ни разказва за отдадените медиуми: „Те разбират, че истинският медиум има една мисия, която трябва да изпълни. Когато е необходимо, те жертват предпочитанията, навиците, времето и дори материалните си интереси.“

  Всички, които сме тук днес, сме се отказали от нещо. Тук не идваме водени от любопитство. Ние търсим нещо, което може да ни помогне в този процес на „опознаване на самите себе си“, на по-добро разбиране на живота, накратко, целия този механизъм, който управлява еволюционния процес на човешките същества на планетата, която обитаваме.

  Това е една необходимост за всички нас. Как да запазим психическото си здраве при толкова много жалки зрелища, които виждаме в този свят на изпитания и изкупления, ако не чрез изучаване на божествените закони?

  Кога ще започнем да разбираме, че когато изоставим вкусовете и навиците, култивирани в продължение на много прераждания, и които не ни подхождат, тогава ще започнем своето духовно изцеление. Тогава намаляваме този негативен товар от други времена.

  Нека потърсим един нов смисъл за прилагане на нашите интелектуални, морални и медиумни ресурси. Действайки по този начин, ние ще бъдем в процес на самолечение.

  Сега нека видим сигурните медиуми: „Те са тези, които могат с лекота да изпълняват“ ( медиумни задачи). „Притежават повече увереност заради характера си.“ Тази увереност, която тези медиуми изразяват не е само за Духовете, но те я вдъхновяват у онези, които търсят безопасно и балансирано ръководство чрез този медиум.

  „Поради възвишената природа на Духовете, които им помагат, те са по-малко изложени на измама“.

  Ще цитираме един откъс от Евангелието според Спиритизма, глава 26, „Давай даром това, което даром си получил“, т. 7:

  „Сегашните медиуми също получиха един безплатен дар от Бог: дарът да бъдат тълкуватели на Духовете за инструкция на хората, с цел да им покажат пътя на доброто и да ги водят към вярата.“

  Медиумът Доня Ивон Перейра казва следното:

  „Всички медиуми, за да изпълняват с достойнство задачата, която са призвани да осъществят на планетата, трябва да се идентифицират с идеала на Исус, търсейки като основа на техния живот евангелското учение в неговата божествена чистота.“

  Това са думи, които ни насърчават да продължим.

  Още преди около две хиляди години Исус каза, че ще има време, когато вярата на мнозина може да бъде убита поради победата на беззаконието в света.

  Всички ние сме наблюдавали събития, които поставят на проверка нашата вяра, които изпитват нашето убеждение, нашата увереност в Бог.

  Божията сила се извисява над всяка преходна власт на инкарнирания човек. Нека не се заблуждаваме!

  Историята ни учи, че колкото и могъщи да са били великите империи от миналото, те са паднали.

  И това, което остана за нас, бяха примерите, но не на онези велики завоеватели и диктатори, нито на онези, които се смятаха, че са над самия Бог, а по-скоро примерите на душите, често пъти анонимни, които знаеха как да страдат мълчаливо в определени моменти, за да могат техните медиумни способности в служба на Създателя да бъдат използвани от духовния свят в работата на доброто.

  Нека бъдем сигурни, че не сме сами.

  Нека не позволяваме привидната победа на злото да имплантира страх в душите ни.

  Смелост, приятели!

  Ако наистина сме хора, които вярват в тази висша сила, тогава нека бъдем верни на това, което Исус ни донесе и остави като наследство за нас.

  Нека вървим с увереността, че злото е временно, защото доброто е от Бога и че това добро е едно семе във всеки един от нас, във всички същества, Божии създания, които живеят в този свят и във всички светове на Вселената.

  Нека Бог да ни благослови!

  Нека Господа на Живота ни подкрепя и обновява силите ни!

  В положението си на медиуми, нека продължим да даряваме най-доброто, което имаме в областта на интелекта и чувствата!

  И нека всички останем твърди с мисли винаги в унисон със силите на доброто!

  Благодаря на Бог!


  0 Коментара

  Вашият коментар

  Avatar placeholder

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *